Posted on Apr 10, 2018

ग्रामगीता – अध्याय पहिला १३

Posted in ग्रामगीता
Comments Post a Comment

दुसर्‍याची उणीव पाहतां हसणें ।
दुसर्‍याची आपत्ति पाहून पळणें ।
दुसर्‍याचें वैभव देखोनि जळणें ।
होतें ऐसें ॥१३॥

– संत तुकडोजी महाराज

Posted on Dec 30, 2017

ग्रामगीता – अध्याय पहिला १२

Posted in ग्रामगीता
Comments Post a Comment

परि आम्ही वंचित दर्शनासि ।
परसुखें आनंद कुठला आम्हांसि?
आपुल्या स्वार्थे अल्पसंतोषी ।
मानतो स्वर्ग ॥१२॥
– संत तुकडोजी महाराज

Posted on Dec 29, 2017

ग्रामगीता – अध्याय पहिला ११

Posted in ग्रामगीता
Comments Post a Comment

ज्यासि तुझें दर्शन घडलें ।
त्यास कैंचे परके राहिले? ।
सर्व विश्वचि झालें आपुलें ।
दिव्यपणीं ॥११॥
– संत तुकडोजी महाराज

Posted on Dec 28, 2017

ग्रामगीता – अध्याय पहिला १०

Posted in ग्रामगीता
Comments 1 Comment

जेव्हां तुझे दर्शन घडे ।
उघडतीं विशाल ज्ञानाची कवडें ।
मग मी – तूं – पणाचे पोवाडे । कोठचे तेथे? ॥१०॥
– संत तुकडोजी महाराज

Posted on Dec 27, 2017

ग्रामगीता – अध्याय पहिला ९

Posted in ग्रामगीता
Comments Post a Comment

तुझ्या शक्तीची ही पूर्णावलि ।
अजूनि नाही जीवाभावांत शिरली ।
म्हणोनीच अज्ञानदशा उरली ।
आम्हांपाशी ॥९॥
– संत तुकडोजी महाराज

Posted on Dec 26, 2017

ग्रामगीता – अध्याय पहिला ८

Posted in ग्रामगीता
Comments Post a Comment

त्यासि नाही उरला भ्रम ।
विश्व आपणासह झाले ब्रह्म ।
तो जे जे करील तें तें कर्म ।
पूजाच तुझी ईश्वरा ! ॥८॥
– संत तुकडोजी महाराज

अर्थ: त्याच्या सर्व भ्रामक गोष्टी पूर्णपणे संपुष्टात आल्या म्हणून संपूर्ण विश्व आणि त्याच्या बरोबर ब्रह्म म्हणून त्याला दिसते. त्यामुळे त्याच्या सर्व कृत्यांनी तुमची पूजा करण्याचा प्रकार बनला.

Posted on Dec 25, 2017

ग्रामगीता – अध्याय पहिला ७

Posted in ग्रामगीता
Comments Post a Comment

हें जयाचिया अनुभवा आलें ।
त्याचे जन्ममरणदुःख संपले ।
आत्मस्वरूप मूळचें भलें ।
ओळखलें म्हणोनिया ॥७॥
– संत तुकडोजी महाराज

अर्थ: जेव्हा स्वतःला मूळ स्वरूप समजले आणि अनुभवले त्याच्या जन्माच्या आणि मृत्यूच्या दु:खं संपले!

Posted on Dec 21, 2017

ग्रामगीता – अध्याय पहिला ६

Posted in ग्रामगीता
Comments Post a Comment

गुरूशिष्य एकाच स्थळीचे ।
भिन्न नाहीत पाहतां मुळींचे ।
सुखसंवाद चालती भिन्नतत्वाचे ।
रंग रंगणी आणावया ॥६॥
– संत तुकडोजी महाराज

Posted on Dec 20, 2017

ग्रामगीता – अध्याय पहिला ५

Posted in ग्रामगीता
Comments Post a Comment

नाना चातुर्यकला – व्यापें ।
आपणचि गाये नाचे आलापे ।
प्रसन्न होऊनि आपणचि सोपें ।
भक्तिफळ दावी ॥५॥
– संत तुकडोजी महाराज

Posted on Dec 19, 2017

ग्रामगीता – अध्याय पहिला ४

Posted in ग्रामगीता
Comments Post a Comment

गणेश , शारदा आणि सदगुरू ।
आपणचि भक्तकामकल्पतरू ।
देवदेवता नारद तुंबरू ।
आपणचि जाहला ॥४॥

– संत तुकडोजी महाराज

Scroll to top