ग्रामगीता

ग्रामगीता – अध्याय पहिला १०

ग्रामगीता :

जेव्हां तुझे दर्शन घडे ।
उघडतीं विशाल ज्ञानाची कवडें ।
मग मी – तूं – पणाचे पोवाडे । कोठचे तेथे? ॥१०॥
– संत तुकडोजी महाराज

अर्थ: जेव्हा तुमच्यातील दैवी अभिव्यक्ती होते त्यावेळी ज्ञानाचे सर्व दारे रुंद होतात आणि ‘मी'(‘द्वैत’)ची चेतना आणि ‘तू’ पूर्णपणे नाहीसा होतो.

1 thought on “ग्रामगीता – अध्याय पहिला १०

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.