ग्रामगीता – अध्याय पहिला ११

ज्यासि तुझें दर्शन घडलें ।
त्यास कैंचे परके राहिले? ।
सर्व विश्वचि झालें आपुलें ।
दिव्यपणीं ॥११॥
– संत तुकडोजी महाराज

अर्थ: ज्याला तुझे दर्शन झाले त्याच्यासाठी कोणी अनोळखी आणि अज्ञात असू शकते? संपूर्ण विश्वाची आपले असे जिवंतपणी वाटू लागते!

मी एक वेब डिझायनर आहे. वेबसाईट डिझायनिंगची कामे करतो. पुण्यात वास्तव्य!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top